Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Gminny Ośrodek Kultury w Sanoku

Gminny Ośrodek Kultury w Sanoku jest instytucją kultury prowadzącą swoją działalność na terenie Gminy Sanok.

Realizuje zadania związane z tworzeniem, upowszechnianiem i ochroną kultury. 

Podstawowym celem jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Wszystkie zadania podejmowane przez GOK mają na celu kultywowanie ludowych tradycji, współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

Do zadań GOK-u należy również gromadzenie, opracowanie, przechowywanie, ochrona i udostępnianie materiałów bibliotecznych. GOK jest organizatorem wielu imprez kulturalnych, czytelniczych i sportowo- rekreacyjnych.

Chętnych zapraszamy do współpracy:

   

KLAUZULA  INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Sanoku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sanoku, z siedzibą w Sanoku, ul. Kościuszki 23.
  1. W Gminnym Ośrodku Kultury w Sanoku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, mail: iod@gminasanok.pl.
  2. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
  • wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO)
  • w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • umożliwienia wzięcia udziału w organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Sanoku wydarzeniach, realizowanych w ramach działalności statutowej.

 4.Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

 5.Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 6.Ze względu na prowadzenie działalności statutowej Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do          wykonania umowy lub świadczenia usługi. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia   roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Gminny Ośrodek Kultury w Sanoku. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający  z przepisów prawa.

 7.Posiada Pani(n) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.Posiada Pani(n) prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uzna Pani(n), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9.Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Sanoku wydarzeniach, realizowanych w ramach działalności statutowej.

10.Jest Pani(a) zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w imprezach i konkursach.

11.Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                   …………………………………………………….

                                                                                                                                                                                     Data i podpis

 

 

 

            Program działania Gminnego Ośrodka Kultury  w Sanoku
 

Gminny Ośrodek Kultury w Sanoku prowadzi, określoną Statutem i Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, wszechstronną działalność w obszarze kultury. 

Misją Gminnego Ośrodka Kultury  jest rozwój kultury, przekazywanie wartości oraz zachowanie wielokulturowego dziedzictwa i tradycji. Jego działania mają na celu pobudzenie w ludziach chęci do działania i obcowania z kulturą. Misją GOK jest stworzenie przestrzeni otwartej dla mieszkańców Gminy Sanok, w której mogą twórczo spędzać czas, budować więzi, postawy obywatelskie oraz prezentować swoje osiągnięcia artystyczne i rozwijać pasje. Jednostka dąży do zwiększenia ilości odbiorców poprzez stworzenie oferty akceptowanej przez środowisko. Do zadań GOK-u należy również gromadzenie, opracowanie, przechowywanie, ochrona i udostępnianie materiałów bibliotecznych. GOK jest organizatorem wielu imprez kulturalnych, czytelniczych i sportowo- rekreacyjnych.

Główne kierunki działalności;
1.     Koordynacja działalności kulturalnej na terenie gminy.

2.     Wspieranie i rozbudzanie inicjatyw lokalnych na rzecz rozwoju społecznego i kulturalnego.

3.     Współpraca z instytucjami, organizacjami społecznymi, towarzystwami i fundacjami.

4.     Promocja czytelnictwa.

5.     Organizacja i współorganizacja m.in. imprez kulturalnych, koncertów, wieczorków patriotycznych, imprez charytatywnych.

6.     Promocja społecznej aktywności lokalnej.

7.     Organizacja konkursów, turniejów sportowych.

8.     Promowanie i prezentacja tradycyjnej kuchni regionalnej, obrzędów, zwyczajów.

9.     Kultywowanie tradycji poprzez współprace z KGW i innymi organizacjami i instytucjami.

10. Organizacja imprez rozrywkowo-kulturalnych.

11. Organizacja i współorganizacja imprez rocznicowych, świąt i uroczystości.

12. Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na działalność kulturalną ,sportową i rekreacyjną.

Realizowane zadania;
1.     Organizacja działalności kulturalnej i edukacyjnej tj. stałych form pracy m.in. zajęcia rękodzielnictwa, zajęcia animacyjne dla dzieci i młodzieży.

2.     Upowszechnianie wiedzy, sztuki, działań promocyjnych, imprez i wydarzeń realizowanych na terenie gminy wiejskiej Sanok.

3.     Organizacja pracy, planowanie działalności kulturalnej.

4.     Sprawy organizacyjno- gospodarcze.

Cele do realizacji w ciągu najbliższych trzech lat :
1.     Pozyskanie i przygotowanie społeczności  lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenia jej wartości oraz upowszechnienie i promocja dorobku gminnej kultury i sztuki w kraju i za granicą.

2.     Stworzenie ogólnodostępnego kalendarza imprez kulturalnych.

3.     Prowadzenie szeroko pojętej działalności bibliotecznej rozbudowanej o wszelakiego rodzaju warsztaty, pogadanki, spotkania autorskie, otwartej na czytelnika.

4.     Kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze.

5.     Upowszechnianie działalności sportowo-rekreacyjnej oraz  zdrowego stylu życia.

6.     Prowadzenie Regionalnej Izby Pamięci oraz udostępnianie historycznych dóbr kultury.

7.     Skuteczne sięganie po środki zewnętrzne .

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sanoku w terminie do 30 września każdego roku przedłoży Wójtowi Gminy Sanok plan przedsięwzięć kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych oraz stałej formy pracy na kolejny rok kalendarzowy z wyszczególnieniem terminu  lub okresu ich realizacji.

 

Program opracowała i przedłożyła: Dyrektor GOK  Agnieszka Pastuszak.

Zaakceptowała: Wójt Gminy Sanok  Anna Hałas. 

Sanok 24.03.2023r.                       

 

 

 

 

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.