Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Sanoku jest instytucją kultury prowadzącą swoją działalność na terenie Gminy Sanok. Realizuje zadania związane z tworzeniem, upowszechnianiem i ochroną kultury. Podstawowym celem jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Wszystkie zadania podejmowane przez GOK mają na celu kultywowanie ludowych tradycji, współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

Do zadań GOK-u należy również gromadzenie, opracowanie, przechowywanie, ochrona i udostępnianie materiałów bibliotecznych. GOK jest organizatorem wielu imprez kulturalnych, czytelniczych i sportowo- rekreacyjnych.

Chętnych zapraszamy do współpracy!

 

 

 

                                                  KLAUZULA  INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Sanoku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sanoku, z siedzibą w Sanoku, ul. Kościuszki 23.
  1. W Gminnym Ośrodku Kultury w Sanoku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, mail: iod@gminasanok.pl.
  2. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
  • wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO)
  • w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • umożliwienia wzięcia udziału w organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Sanoku wydarzeniach, realizowanych w ramach działalności statutowej.

 4.Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

 5.Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 6.Ze względu na prowadzenie działalności statutowej Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do          wykonania umowy lub świadczenia usługi. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia   roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Gminny Ośrodek Kultury w Sanoku. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający  z przepisów prawa.

 7.Posiada Pani(n) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.Posiada Pani(n) prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uzna Pani(n), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9.Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Sanoku wydarzeniach, realizowanych w ramach działalności statutowej.

10.Jest Pani(a) zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w imprezach i konkursach.

11.Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

                                                                                                                                                 

                                                                                                    …………………………………………………….

                                                                                                                             Data i podpis