Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Sanoku jest instytucją kultury prowadzącą swoją działalność na terenie Gminy Sanok. Realizuje zadania związane z tworzeniem, upowszechnianiem i ochroną kultury. Podstawowym celem jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Wszystkie zadania podejmowane przez GOK mają na celu kultywowanie ludowych tradycji, współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

Do zadań GOK-u należy również gromadzenie, opracowanie, przechowywanie, ochrona i udostępnianie materiałów bibliotecznych. GOK jest organizatorem wielu imprez kulturalnych, czytelniczych i sportowo- rekreacyjnych.

Chętnych zapraszamy do współpracy!